4(11), июль-август  2001    

Розвідки у Хоролі в 1994 році

І.М. Гавриленко, Д.І. Левченко, О.Б. Супруненко
Центр охорони та дослiджень пам’яток археологiї
Управлiння культури Полтавського облвиконкому

 

У червнi 1994 р. Центром охорони та дослiджень пам’яток археологiї Управлiння культури Полтавського облвиконкому проведено обстеження територiї та найближчих околиць м. Хоролу Полтавської обл., на загальнiй площi близько 5 км2, що включало дiлянку плато правого берега р. Хорол (права притока р. Псел) та межирiччя річок Хорол та Лагодинка. У ходi розвiдки вперше обстежено 17 археологiчних пам’яток, локалiзовано в межах мiста лiтописне поселення та рештки пiзньосередньовiчної Хорольської фортецi.

Серед пам’яток, вперше виявлених у басейнi середнього та нижнього Хоролу - два поселення скiфського часу площею 1,6 га (90?180 м) та понад 1 га (60?120 м) в ур. Красна гiрка й Остапiвська гора, що займали миси правого корiнного берега рiки висотою 38-40 м над рiвнем заплави. Привертають до себе увагу давньоруськi селища на територiї мiста, що свiдчать про iснування тут у ХII-ХIII ст. низки поселень навколо знищеного перебудовами XVII-XX ст. невеликого городища в ур. Городище. Безперечно цiкавим фактом є виявлення в ходi розвiдки в межах мiста (по вул. Челюскiнцiв, Чехова) курганiв, якi, напевне, складають залишки великого могильника скiфського часу.

Крiм вищезазначеного, розвiдкою виявленi поселення пiзньоямного часу (Вишняки, ур. Острiв), культури багатоваликової керамiки (Хорол, вул. Берегова), бондарихинської культури (Хорол, провулок Круглий), селища черняхiвської культури (Хорол, вул. Крилова) та середини-третьої чвертi I тис. н.е. (Хорол, вул. Лубенська, ур. Горб).
Виразнi керамiчнi матерiали XVII-XVIII ст. з територiї сотенної фортецi в ур. Городище (уламки горщикiв, полумисок, глекiв, фрагменти архiтектурної керамiки, люльок) свiдчать про перспективнiсть дослiджень культурних нашарувань доби українського середньовiччя на територiї районного центру. Товщина культурних нашарувань XVII-XVIII ст. на дiлянцi, обмеженiй вул. Ленiна, К. Маркса та долиною р. Лагодинка, складає 1,5-2,0 м і зайнята городами серед житлових споруд приватної забудови.


Вверх | Home | Сервер

© 2001 Восточноевропейский археологический журнал. All rights reserved.
Лаборатория аналитических исследований НИИПОИ МКИ Украины.